XXII PODLASKI TURNIEJ WETERANÓW W TENISIE STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN

10.11.2021

K O M U N I K A T   ORGANIZACYJNY

XXII  PODLASKI  TURNIEJ  WETERANÓW  W  TENISIE  STOŁOWYM KOBIET I MĘŻCZYZN

Grajewo – 27.11.2021r.

1. CEL IMPREZY
– promocja Miasta Grajewo;
– wyłonienie najlepszych weteranów tenisa stołowego w kategorii kobiet i mężczyzn;
– popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Miasta Grajewo i województwa podlaskiego .

2.ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie.
Burmistrz Miasta Grajewo.

3.UCZESTNICTWO

Turniej zostanie rozegrany wśród kobiet i mężczyzn w następujących kategoriach wiekowych :

KOBIETY

I – 35 lat i powyżej /urodzone w 1986 roku i starsze/

MĘŻCZYŹNI

I    – 40-49 lat /urodzeni w latach 1981 – 1972/

II   – 50- 59 lat /urodzeni w latach 1971 – 1962/

III  – 60- 69 lat  /urodzeni w latach 1961 – 1952/

IV –  70      lat i  więcej

– kategoria OPEN dla wszystkich chętnych nie uczestniczących w turnieju weteranów W/W kategoriach bez ograniczeń wieku;

4.TERMIN, miejsce, program:

XXII Podlaski Turniej Weteranów w Tenisie Stołowym  odbędzie   się 27.11.2021 roku /sobota/ w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Grajewie przy ulicy Strażackiej 2 z np. porządkiem :

– godz. 9.00- 9,45 – zgłoszenie się i potwierdzanie uczestnictwa

– godz.  9.45            – losowanie

– godz. 10.00          –  rozpoczęcie turnieju

– w przerwach między pojedynkami spotkania integracyjne przy kawie i  ciastku

5.SYSTEM ROZGRYWEK

Pucharowy  do dwóch porażek lub grupowy, uzależniony od liczby startujących w danej kategorii wiekowej /decyzja sędziego głównego, pojedynki do 3 wygranych setów, sety do 11 punktów . Obowiązują przepisy PZTS. Finał zamknięty z prawej strony tabel turniejowych a z lewej strony gry o wyłonienie miejsca III,IV,V,VI – miejsc nagradzanych.

6.NAGRODY

Za zajęcie miejsc 1 – 3 w poszczególnych kategoriach wiekowych  zawodnicy  otrzymają: puchary i nagrody rzeczowe; za miejsca 4-6 statuetki;

7. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne z podaniem imienia i nazwiska , daty urodzenia w terminie do:
– 24.11.2021roku do godz. 15.30
– zgłoszenia telefoniczne (86) 261- 11-34 wew.23

8. SPRAWY FINANSOWE

Wpisowe do turnieju wynosi 30,00- zł od zawodniczki/ka.

9. SPRAWY RÓŻNE

Wszelkie kwestie sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga organizator i sędzia główny.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników od NW.

Startujących obowiązuje strój sportowy.

Informacje o turnieju pod telefonem (86) 261- 11- 34 wew.23

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/3            z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie przy ul. Strażacka 2, tel. 86 261-11-34 mail; biuro@mosirgrajewo.pl

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail iodo@ecrklex.pl ;

3) dane osobowe uczestnika zawodów przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań organizatora  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c  oraz art. 9 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami danych osobowych uczestnika zawodów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) dane osobowe uczestnika zawodów przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.