Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewiezobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej mosirgrajewo.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie: mosirgrajewo.pl

Daty publikacji i aktualizacji 

 1. Data publikacji strony – 2014-02-02
 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą 

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 858) strona internetowa jest częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:

 • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 

Niniejsze oświadczenie sporządzono 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe

Pod adresem mosirgrajewo.pl/kontakt dostępne są dane teleadresowe siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie
ul. Strażacka 2
19-200 Grajewo
tel. 86 261 11 34
e-mail: biuro@mosirgrajewo.pl

Pod adresem mosirgrajewo.pl/kontakt dostępny jest numer telefonu  stacjonarnego, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej. Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Czyżewski, adres poczty elektronicznej: sport@mosirgrajewo.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 261 11 34 wew. 23 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa, adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl. Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie.

Budynek: Hala Sportowa, ul. Strażacka 2 19-200 Grajewo

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:
  • Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • Korytarze i schody są dostępne i odpowiedniej szerokości.
  • Budynek nie posiada windy – dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.
 3. Opis dostosowań:
  • Na parterze, na wprost znajduje się portiernia, w której pracownik pomoże w załatwieniu spraw administracyjnych w biurze MOSiR.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po prawej stronie od wejścia na poziomie parteru.
  • Na hali znajduje się szatnia dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
  • Administracja MOSiR posiada ogólnodostępny parking, który znajduje się przed wejściem do budynku. Brak miejsc parkingowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Bezpośrednio przy parkingu znajduje się bezpieczny i wyprofilowany wjazd na chodnik z obniżonym krawężnikiem;
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Brak ograniczeń. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje dodatkowe:
  • W budynki hali sportowej nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
  • Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

Budynek: Pływalnia miejska ul. Targowa 11 w Grajewie

 1. Opis dostępności wejścia do budynku:
  • Wejście główne do budynku zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne, przez podjazd dla niepełnosprawnych.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • Korytarze są dostępne i odpowiedniej szerokości.
  • Budynek nie posiada windy.
 3. Opis dostosowań:
  • Na terenie pływalni znajdują się szatnie, natryski oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  • Pływalnia posiada na wyposażeniu wózki inwalidzkie dla potrzeb klientów.
  • Bezpośrednio przy niecce basenowej znajduje się podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
  • Parking przy budynku jest ogólnodostępny z wyznaczonymi i oznakowanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Do budynku (hol i szatnia główna) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje dodatkowe:
  • W budynki pływalni nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne
  • Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

Boisko ORLIK 2012 przy ul. 11-go Listopada

 1. Opis dostępności wejścia na teren kompleksu boisk:
  • Wejście główne na teren boisk zapewnia swobodny dostęp przez osoby niepełnosprawne.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • Budynek nie posiada korytarzy, schodów oraz windy.
 3. Opis dostosowań:
  • W budynku szatni brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych:
  • Parking ogólnodostępny, brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Na teren kompleksu boisk można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacje dodatkowe:
  • Na terenie obiektu nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.
  • Brak oznaczeń w alfabecie brajla.

Stadion miejski przy ul. Piłsudskiego 30A w Grajewie

 1. Stadion miejski jest obiektem, na którym nie występują budynki użyteczności publicznej. Obiekt posiada nieoznakowane miejsca parkingowe znajdujące się przy ul. Partyzantów, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.
 2. Teren zewnętrzny jest pozbawiony barier architektonicznych oprócz trybun sportowych, które nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami np. dla osób na wózkach inwalidzkich.
 3. Na terenie obiektu nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne.

Stadion przy klubie „HADES” ul. Wojska Polskiego 72A

 1. Stadion przy klubie „Hades” jest obiektem na otwartej przestrzeni, na którym nie występują budynki użyteczności publicznej. Przed wejściem na boiska znajdują się nieoznakowane miejsca parkingowe, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.
 2. Teren zewnętrzny jest pozbawiony barier architektonicznych oprócz trybun sportowych, które nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami np. dla osób na wózkach inwalidzkich. Na terenie boiska nie ma ułatwień typu informacje głosowe czy pętle indukcyjne

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie nie posiada tłumacza języka migowego.

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań, aby Portal Informacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie dostępny pod adresem: mosirgrajewo.pl  był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.